Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 

04.08.2014
Overblik over de nye sygedagpengeregler pr. 1. juli

Fra 1. juli 2014 er der kommet væsentlige ændringer i sygedagpengereglerne, som blandt andet betyder, at:

 • Sygemeldte, som efter 5 måneder kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, vil modtage sygedagpenge som tidligere. Den samlede periode på sygedagpenge er den samme som tidligere.
 • Sygemeldte, som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb og modtager en ydelse som svarer til kontanthjælpsniveau. Ydelsen er uafhængig af både ægtefælle og samlevers indkomst og formue.
 • Der er indført en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom, som sikrer at den alvorligt syge kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Det sker på baggrund af en konkret, lægelig vurdering.

 

Fra 1. januar 2015 indføres der endvidere

 • En ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Fast-track-løsningen giver virksomheder og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom.
 • Sker indsats og opfølgning tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel pr. 1. januar 2015, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes
  behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Forlængelsesreglerne

Inden udløbet af 22 ugers sygemelding skal kommunen tage stilling til, om sygedag­penge­perioden kan forlænges. For sygemeldte, der pr. 1. juli 2014 har modtaget sygedagpenge mere end 22 uger, gælder der overgangsregler, og revurderingstidspunktet er 52 uger.

Sygedagpengeperioden kan forlænges, hvis den sygemeldte falder ind under en eller flere af de syv regler, som giver ret til forlænget sygedagpengeperiode:

 1. Hvis det er overvejende sandsynligt, at du kan revalideres til beskæftigelse – dog ikke støttet beskæftigelse. Ved revalidering forstås omskoling, optræning inden for dit arbejdsområde eller en boglig uddannelse. Forlængelsens varighed afhænger af, hvornår forrevalideringen ophører, og den egentlige revalidering starter.
 2. Hvis det er nødvendigt med en afklarende indsats – herunder en helbredsmæssig afklaring – for at klarlægge din arbejdsevne. Forlængelsen kan være op til 69 uger.
 3. Hvis du er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at du vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger.
 4. Hvis kommunen vurderer, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet afgørelse.
 5. Hvis du lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning.
 6. Hvis der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse.
 7. Hvis kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter pensionslovens § 17, stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet denne afgørelse.

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en informationspjece om de nye regler.

 

Vibeke Larsen
Socialrådgiver, Cystisk Fibrose Foreningen

 

 

Tilbage til forsiden af socialrådgiveren
og informationer om sociale forhold
 

 

 

 

   

 

 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: