Støt CF Kontakt Debat Søg Webshop Hjem
    
     
           
 

 
 
 
 

Støttede forskningsprojekter i 2013

 
 

Pharmacokinetic variability of clarithromycin and ciprofloxacin in patients
with Cystic Fibrosis

Af Christina Dalbøge, Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

Dette arbejde ser på den farmakogenetiske variation ved behandling af CF-patienter med
to typer af antibiotika (clarithromycin and ciprofloxacin). Farmakogenetik er
forskning i sammenhængen mellem menneskers forskellige evne til at optage medicin i
kroppen. Disse forskelle skyldes vores genetik. Undersøgelserne viser, at CF-patienterne
reagerede meget forskellig og der var således individuel (genetisk) variation af behandlinger. Arbejdet viser, at det ved behandling med clarithromycin and ciprofloxacin er vigtig, også at måle koncentrationen af stofferne i blodet for at sikre sig at behandlingen er virksom.

   
  Se videopræsentation
   
 

Early Treatment with inhalde anitibiotics postpones recurrence of Achromobacter species in cystic fibrosis

Af Michala Wang, Aarhus Universitetshospital Skejby

  Dette videnskabelige arbejde ser tilbage på forekomsten af nye tilfælde af infektioner
med Achromocater hos CF-patienter i Danmark over de seneste 12 år. Man har bl.a.
undersøgt hvilke typer antibiotika, der kan bekæmpe bakterierne, og man har undersøgt
hvilke former for behandling, der mest effektivt kan forhindre at CF-patienter udvikler
kronisk infektion med denne alvorlige og livstruende bakterie. Arbejdet fandt frem til
flere antibiotika som er virksomme overfor bakterien inden udvikler sig til en kronisk
infektion. Arbejdet viste også, at hvis man giver inhalationsbehandling med antibiotika
i høj koncentration med udvalgte stoffer, fra første gang man ser bakterien hos
patienterne, så vil over halvdelen være fri for bakterien 3 år efter.
   
  Se videopræsentation
   
   

Development of a sensor for detection of Pseudomonas aerugionsa lung infection
in the breath of CF patients


Af Rikke K. Lauridsen, Danmarks Tekniske Universitet, Nanotech

  Arbejdet omhandler udvikling af en nanochip, der kan identificere pseudomonas
bakterier i udåndingsluften hos Cystisk Fibrose patienter.
I dag identificeres pseudomonas infektion ved hjælp af mikrobiologiske undersøgelser
af patienternes slim/opspyt fra lungerne og antistofmålinger i blodet ud fra en blodprøve.
Pseudomonas bakterien indeholder et meget lille, men også meget giftigt molekyle,
som også findes i vanddampene i udåndingsluften hos CF-patienter,
der har pseudomonas bakterier i lungerne. På nano chippen er der 1000vis af små følere
som registrerer og holder det giftige molekyle tilbage, når vanddampene fra udåndingsluften er fordampet fra chippens overflade. Dermed gør nanochip teknologien det muligt at opdage pseudomonas infektion i CF-patienternes lunger tidligere end de nuværende målemetoder.
   
  Se videopræsentation
   
   

Antibody Activity against Mycobacterium Avium Antigen in Serum from
cystic fibrosis patients is associated with clinical MAC Disease


Af Tavs Qvist, Cystisk Fibrose-Center Rigshospitalet

  I de sidste 3 år er der set en markant og bekymrende stigning i antallet af tilfælde i CF-centeret. Sygdommen bliver ofte kronisk og skader lungerne uopretteligt. Den antibiotiske behandling er besværlig og meget langvarig; ofte måneder og år. Tavs Qvist har i samarbejde med klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet og forskere på University
of Wisconsin udviklet en metode til at måle antistoffer mod Mycobacterium avium i blodet på CF patienter. Håbet er at kunne opdage sygdommen tidligere og forkorte den omstændige antibiotiske behandling. CF Center København er verdenskendte for at være pioneere inden for brug af antistofmålinger til at overvåge og forebygge infektion hos CF patienter og metoden er en videreudvikling af disse principper.
   
  Se videopræsentation
   
   

The Persistome: Genome-Wide Investigations of Airway Populations of
pseuddomonas aeruginosa in cystisc fibrosis patients


Af Af Helle Krogh Johansen, Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

Igennem de sidste er der år har jeg indsamlet de initiale og efterfølgende P. aeruginosa bakterier fra lungerne og efterfølgende også fra bihulerne fra børn og unge med CF. I 500 af disse isolater har vi fået bestemt alle arveanlæg ved fuld genomsekventering. Formålet med projektet er at se om der er en sammenhæng med den antibiotika behandling der er givet til patienterne og de ændringer (mutationer) der sker i bakteriernes arveanlæg. Desuden fokuserer vi i projektet på de ændringer der sker i bakterierne i forbindelse med tilpasning til livet i lungerne dels i forbindelse med kolonisering og efterfølgende ved etablering af den kroniske lunge infektion. På længere sigt er det vores mål ved genundersøgelser rutinemæssigt at kunne forudse hvilke mutationer der skal til for at etablere sig kronisk i lungerne hos FC patienterne, og når disse ændringer forekommer sætte ind med særlig intensiv antibiotisk behandling til netop disse patienter.

   
   
   

Denitrification by cystic fibrosis pathogens

Af Mette Kolpen, Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk afdeling

  Arbejdet undersøger om bakteriers evne til at gro ved såkaldt iltfri ånding
(dvs. leve uden ilt) knytter sig til bakteriernes evne til at fremkalde sygdom i lungerne
hos Cystisk Fibrose patienter. Arbejdet sammenligner gruppe af bakterier
(Pseudomonas aeruginosa, Achromobacter xylosoxidans, Burkholderia multivorans),
der er kendt for at forværre lungefunktionen hos CF-patienter, med anden af bakterietype
(S.maltophilia), som ikke fører til mærkbar forværret lungefunktion.
Pseudomonas bakterien lever i disse iltfrie området, dvs. bakterien kan gro med nitrat
i stedet for ilt. Denne proces kaldes denitrifikation. Hos bakterien S. maltophilia
blev der ikke vist denitrifikation. Derfor mener man, at denitrifikation bidrager
til at øge bakteriernes evne til at fremkalde sygdom i CF-patienternes lunger og er
således et behandlingsmål.
   
  Se videopræsentation
   
   

Anti-pseudomonas aeruginosa IgY antibodies promote specific bacterial
aggregation and internalization in polymorphonuclear neutrofils

Af Kim Thomsen, Rigsholspitalet, Klinisk Mikrobilogisk afdeling

  Arbejdet omhandler laboratoriestudier, hvor man søger at finde antistoffer, der kan forebygge kronisk infektionen, med især bakterien Pseudomonas, i CF-patienternes lunger. Antistofferne kommer fra æggeblommer fra kyllinger som er vaccineret mod pseudomonas bakterien. Arbejdet viser, at aktiviteten og effekten øges, blandt de celler, der er en
del af vores immunforsvar og som spiser uvelkomne bakterier i lungerne, når kroppen tilføres pseudomonas antistoffer udvundet fra kyllinger. Arbejdet viser også, at antistofferne får bakterierne i lungerne til at samle sig i store klumper fremfor at være spredt over et større område. Derved kan immunforsvaret meget lettere nedbryde bakterierne. Når laboratoriestudierne viser en positiv effektiv ved antistofferne, så er der også grund til at antage, at det vil kunne virke som en egentlig behandling til at forebygge kronisk pseudomonas infektion hos CF-patienterne.
   
  Se videopræsentation
   
   
   
 
   
 
Bund
Copyright all rights reserved by Danish Cystic Fibrosis Association 2009 eeeeeee eWebsponsorer: ROCHE